Remuneració no dinerària: Quina diferència hi ha entre la Retribució en espècie, el Benefici Social i la Retribució Flexible?

Remuneració no dinerària: Quina diferència hi ha entre la Retribució en espècie, el Benefici Social i la Retribució Flexible?

La remuneració no dinerària és aquella que l’organització entrega a la treballadora en forma de béns o serveis (no en líquid). Existeixen diferents modalitats: Retribució Flexible, Benefici Social, Retribució en espècie no exempta… Sovint s’anomena “Retribució en espècie” indistintament al Benefici Social i a la Retribució Flexible. 

Fem un repàs dels conceptes: Què són? Tenen alguna similitud? En què difereixen? 

Retribució Flexible

Què és? Remuneració no dinerària escollida voluntàriament per la treballadora, la qual decideix utilitzar part del seu salari en serveis exempts d’IRPF (d’acord amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF). Aquests serveis poden ser la targeta restaurant, el transport públic, l’escola bressol, l’assegurança de salut i la formació.

Exemple: Una persona treballadora destina part de la seva nòmina a serveis exempts: 100€ de targeta restaurant i 200€ de mensualitat de l’escola bressol. Aquestes despeses les paga la treballadora des de la seva nòmina (salari brut).

Qui assumeix el cost dels serveis? La treballadora, mitjançant la seva nòmina.

Quins beneficis té?

  • Treballadora: Els serveis que paga des de la nòmina, estan exempts d’IRPF. D’aquesta manera, està augmentant el seu poder adquisitiu gràcies a l’estalvi fiscal.
  • Organització: Augmenta el poder adquisitiu de les treballadores sense incrementar el sou, amb un cost reduït per l’organització. Millora en el dia a dia de les persones treballadores.

Benefici Social

Què és? Remuneració no dinerària per sobre del salari, com a complement salarial. Els serveis (targeta restaurant i transport públic, escola bressol, assegurança de salut i formació) estan exempts d’IRPF, d’acord amb la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF. 

 

Exemple: Una organització que ofereix 100€ en concepte de targeta transport públic a totes les persones treballadores, per sobre del sou.

 

Qui assumeix el cost dels serveis? L’organització, com a complement salarial.

 

Quins beneficis té?

 

  • Treballadora: Cobra serveis per sobre del salari que estan exempts d’IRPF, gaudint de l’estalvi fiscal (salari monetari + productes o serveis + estalvi IRPF).
  • Organització: Les despeses són 100% deduïbles a l’Impost de Societats. Millora de les condicions laborals i fidelització de talent.

Retribució en espècie no exempta

Què és? Remuneració no dinerària en serveis o productes, com a complement salarial i sense exempció d’IRPF.

 

Exemple: Una organització que pagui per sobre del sou serveis o productes no exempts: cotxe d’empresa, subministraments, habitatge, etc.

 

Qui assumeix el cost dels serveis? L’organització, com a complement salarial.

 

Quins beneficis té?

 

  • Treballadora: Augment de la retribució (salari monetari + productes o serveis). No hi ha exempció d’IRPF.
  • Organització: Millora de les condicions laborals i fidelització de talent. Les despeses no són deduïbles a l’Impost de Societats.

En què s'assemblen?

Tots els casos suposen millores en les condicions laborals de les persones treballadores i contribueixen a l’atracció i fidelització de talent. A més, comparteixen els límits que, per llei, les persones treballadores poden destinar a aquest tipus de retribucions no dineràries:

 

Límit legal: No es pot superar el 30% del salari brut anual i s’ha de cobrar en líquid (diners) el salari mínim interprofessional (SMI).

En què es diferencien?

Les principals diferències recauen en qui assumeix el cost de la remuneració no dinerària, així com l’exempció o no d’impostos (IRPF i Impost de Societats).

Així doncs, tot i que les tres modalitats aporten beneficis a les persones treballadores, caldrà estudiar cada cas per veure quina encaixa millor a les necessitats de l’organització. 

 

Des de Tandem Go, com a cooperativa de treball, hem creat un servei de Retribució Flexible per organitzacions de l’Economia Social i el Tercer Sector.
Vols unir-te? T’expliquem com funciona!