Com llegir la meva nòmina?

Com llegir la meva nòmina?

T’has preguntat mai com llegir la teva nòmina? És important comprendre la informació que hi apareix per saber quines són les teves percepcions, les teves deduccions, el teu salari brut i el salari net. A més, si la teva organització ofereix plans de retribució flexible, és important entendre com aquests s’apliquen a la teva nòmina.
A continuació us explicarem tot el que heu de saber de la vostra nòmina, incloent-hi els conceptes de retribució flexible.

1. Identifica la informació de l'organització i revisa les dades personals

La part superior de la nòmina hauria d’incloure informació bàsica de l’entitat, com ara el nom, l’adreça i el número d’identificació fiscal.

La secció següent de la teva nòmina inclourà les teves dades personals, com ara el teu nom complet, número d’identificació fiscal, número de seguretat social i adreça.

També veuràs la teva categoria laboral dins l’organització, el període de temps que correspon la nòmina, els dies treballats aquest mes i el primer dia de treball a l’entitat.

Si treballes per hores és essencial verificar les hores treballades que apareixen a la teva nòmina i assegurar-te que siguin correctes.

2. Percepcions

Aquesta és probablement la secció més important de la nòmina, ja que les percepcions corresponen a tots els conceptes salarials que ha generat una persona treballadora en un mes, ja sigui en líquid o en serveis (retribució flexible).

En els contractes per hores o en el cas d’haver realitzat hores extres, aquestes apareixeran a la columna “Quantitat”, amb el preu/hora corresponent a la columna “Preu”.

En aquest apartat es detallen, doncs, els conceptes següents:

 • Salari base: Pagament mensual mínim que rep la treballadora, en funció de la categoria dins de l’organització i del conveni col·lectiu.
 • Complements salarials: Configuren un augment del salari base per causes específiques i determinades (sovint nomenat també com a Plus Conveni).
 • Hores extres: Si n’hi ha, apareixeran aquí també.
 • Pagues extres: Depenent del conveni o acord entre les parts, les pagues extres poden prorratejar-se en 12 mensualitats o una altra periodicitat.
 • Retribució flexible: En cas de comptar amb un pla de retribució flexible, podràs pagar despeses exemptes d’IRPF amb el teu salari: restauració, transport públic, mensualitat de l’escola bressol, cursos de formació relacionats amb el teu desenvolupament professional i assegurança de salut. Aquests conceptes apareixeran també com una percepció, ja que formen part del teu salari. L’única diferència és que els cobraràs en serveis i no pas en líquid.

La suma de tots aquests conceptes salarials conforma allò que es coneix com a salari brut, és a dir, allò que perceps en concepte de salari abans d’aplicar cap deducció.

Com s’inclou la retribució flexible?

Posem-ne un exemple, una persona treballadora ha seleccionat 100€ de targeta transport. És a dir, del seu salari mensual, ha decidit cobrar 100€ en serveis i la resta en diners.

Els conceptes salarials dineraris (salari base, complements, pagues extres…) apareixen de la mateixa manera. Els serveis de retribució flexible apareixeran llistats en positiu, i tot seguit sumats en negatiu (en total, 0€; 100€ de transport – 100€ de retribució flexible). D’aquesta manera queda reflectit que els serveis de retribució flexible formen part del nostre salari brut, però sense alterar els altres conceptes.

3. Deduccions

Les deduccions són els imports que es descompten del teu salari per motius diferents. Aquestes es classifiquen en:

 • Cotitzacions a la Seguretat Social: Part del pagament a la Seguretat Social que va a compte de la treballadora. La base imposable d’aquestes cotitzacions serà sempre el salari base (incloent-hi complements, pagues extres, hores extres i retribució flexible). Segons la destinació d’aquestes deduccions, es divideixen de la manera següent:
   • Contingències comunes (4,8%). Aquest apartat inclou malalties comunes, maternitat i accidents no laborals.
   • Atur (1,55%) si el contracte és indefinit i 1,60% si el contracte és temporal.
   • Formació professional (0,10%)
 • Retenció de l’IRPF: L’impost sobre la renda de les persones físiques és un impost individual que grava la renda que has obtingut durant un any. Es considera un avançament aproximat del pagament que la treballadora ha de fer a Hisenda i que s’ajusta mitjançant la Declaració de la Renda. La quantitat a deduir varia en funció de la teva situació personal i professional. La base imposable daquesta retenció serà sempre el salari base (incloent complements, pagues extres i hores extres).
 • Descompte en espècie: Si tens un pla de retribució flexible a la teva nòmina, hauràs de prestar atenció també a les deduccions corresponents als serveis que hagis triat.

 

Com s’inclou la retribució flexible?

Tornem a l’exemple anterior. La persona treballadora ha seleccionat 100€ de targeta transport, diners que es carregaran directament a la targeta transport. Per tant, l’import que cobri de la nòmina a final de mes no inclourà aquests 100€. Per aquesta raó, s’hi inclou com una deducció.

Els serveis contractats al teu pla de retribució flexible estan exempts d’IRPF. Per aquesta raó, la base imposable d’aquest impost es veurà reduïda en l’import corresponent. Així és com augmenta el teu poder adquisitiu!

4. Líquid a percebre

El salari net és el líquid total que rebràs després d’aplicar-se totes les deduccions.

Salari net = percepcions – deduccions

Recorda si tens un pla de retribució flexible cobraràs el teu salari de dues maneres: en líquid i en serveis. Amb Tandem Go, podràs estalviar amb les despeses del dia a dia i contractar-les des de la plataforma de manera fàcil i ràpida 🙂

Des de Tandem Go, com a cooperativa de treball, hem creat un servei de retribució flexible per a organitzacions de l‟economia social i el tercer sector.